Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

1. Administratorem danych jest VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnicka 48E, 52-202 Wrocław, tel.: +48 71 3716 200, email: biuro@vsb.energy.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – Wiesław Lechowicz, adres e-mail: iod@vsb.energy lub listownie na adres Administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:

a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO” w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii, pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody, art. 9 ust.2 lit. a RODO, na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę np. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.”, która może zostać odwołana w dowolnym czasie, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; przesyłania danych osobowych kandydatów na pracowników, pracowników w ramach grupy VSB - VSB Holding GmbH, VSB Neue Energien Deutschland GmbH, Schweizer Straße 3 a, 01069 Dresden, tel. +49 351 21183 400, fax +49 351 21183 44, e-mail: info@vsb.energy oraz podmiotów powiązanych do wewnętrznych celów administracyjnych; archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, dostawcą usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Informujemy, że korzystamy z pomocy dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii) w zakresie wsparcia funkcjonowania stron internetowych, aplikacji i usług (np. Microsoft, Google). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

a) co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 ust. 3 RODO; lub

b) za pomocą standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, stanowiące odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO.

7. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez okres wskazany w przepisach prawa;

b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego – do zakończenia procesu rekrutacji;

c) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy;

d) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora danych, korespondencja zostanie usunięte po trzech latach;

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

 

Energia dla Ciebie