Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych jest VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Leona Petrażyckiego 60, 52-434 Wrocław,
    tel.: +48 71 3716 200, email: biuro@vsb.energy.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@vsb.energy.

3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:

1) rekrutacja:

a. udostępnienie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy [imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b. podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO na przetwarzanie danych osobowych.Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

c. jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO - szczególnych kategorii danych osobowych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. c mogą być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach
- wymagane jeśli
przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.”

d. VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą
Państwo na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. d mogą być sformułowane w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o przez okres najbliższych 12 miesięcy.”


2) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;


4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów    oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi informatyczne, dostawcom systemów teleinformatycznych, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:

1) rekrutacji – Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

2) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 miesiącach. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą,  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

 

 

Energia dla Ciebie