Polityka Prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO

Ochrona Państwa danych osobowych jest zadaniem, do którego przywiązujemy wielką wagę. Dlatego gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. Poniżej przekazujemy Państwu szczegółową informację, co to konkretnie oznacza. 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nosi datę 24 maja 2018 r. Z uwagi na dalszy rozwój naszej strony internetowej oraz implementację nowych technologii może okazać się konieczne również odpowiednie dostosowanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Dlatego zalecamy Państwu ponowne czytanie tego oświadczenia w regularnych odstępach czasu.

1. Jakie dane na mój temat są gromadzone przez VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. i/lub VSB Holding GmbH?

Państwa dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres mailowy) są przez nas gromadzone i zapisywane wówczas, jeśli jest to wymagane dla zapewnienia prawidłowego przebiegu naszej działalności (art. 6 pkt. 1 f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i jeśli Państwa dane będą pochodzić albo z publicznie dostępnych źródeł, np. z Internetu lub branżowego spisu firm, albo jeśli Państwo udostępnią nam te dane w inny sposób, np. 

 • jeśli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub  
 • przyślą do nas zapytanie drogą pocztową albo mailem, lub  
 • przekażą nam dane w związku z zawarciem umowy albo w postaci wizytówki.

Za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celu marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami, realizowanymi przez administratora danych, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanymi w formie tradycyjnej oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych w celu: wykonania umowy, realizacji reklamacji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Podania danych w celu: marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej, wymiany korespondencji jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, wówczas nie gromadzimy żadnych danych osobowych. W takim przypadku nasz serwer sieciowy standardowo zapamiętuje następujące informacje jako pliki dzienników serwerów, tzw. server log files (bez przypisywania ich do konkretnej osoby): wykorzystywana przeglądarka, system operacyjny, skrócony i anonimizowany adres IP Państwa komputera, odwiedzane wcześniej strony internetowe, godzina dostępu, ilość przesłanych danych. Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 pkt. 1 f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz i wykorzystuje się je wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem danych oraz na potrzeby analiz statystycznych. Nie są one wykorzystywane do tworzenia indywidualnych profili użytkownika i nie przekazuje się ich osobom trzecim. 

W celu optymalizacji naszej oferty online nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Do analizowana tych danych korzystamy z usługi Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. (USA). W ramach porozumienia w sprawie przetwarzania danych na zlecenie, które jako właściciel strony internetowej zawarliśmy z Google, firma Google gromadzi dane statystyczne na temat zachowania osób odwiedzających stronę i dzięki temu umożliwia wykonywanie anonimizowanej analizy statystycznej. Analiza ta informuje nas między innymi o liczbie osób odwiedzających stronę, czasie przebywania na stronie, o przeglądarce lub źródle, z którego korzystają osoby odwiedzające stronę. Ponadto wykorzystujemy raporty Google Analytics do określania cech demograficznych, w których dane pochodzące z nawiązującej do zainteresowań reklamy Google oraz dane osób odwiedzających wykorzystywane są przez oferentów trzecich (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie mogą być przypisane do określonej osoby. 

Pliki cookies nie mogą wykonywać żadnych programów lub przenosić wirusów. Dane osobowe tylko wtedy mogą być zapisywane w plikach cookies, jeśli Państwo wyrażą na to swoją zgodę lub jeśli jest to bezwzględnie wymagane ze względów technicznych, np. w celu umożliwienia zalogowania się za pomocą chronionego hasła. Generowane przez pliki cookies informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Przy czym adres IP użytkowników w państwach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w innych państwach będących stronami umowy jest skracany. Tylko w indywidualnych przypadkach adres IP jest najpierw przesyłany w pełnej długości do USA na serwer Google i dopiero tam skraca się go. Dzięki temu skróceniu adresu niemożliwe jest przypisanie Państwa adresu IP do osoby. Przesłany przez przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi zapisanymi przez Google. Google LLC przestrzega europejskiego prawa ochrony danych osobowych i posiada certyfikat porozumienia Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Dokonując odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli ewentualnie w pełnym zakresie wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo też w inny sposób uniemożliwić przesyłanie do Google wygenerowanych przez pliki cookies danych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych. W tym celu należy pobrać wtyczkę (plug-in) do przeglądarki z poniższego linka i zainstalować ją w swojej przeglądarce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dalsze informacje znajdą Państwo klikając na poniższy link: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Nasza strona internetowa zawiera również linki do innych oferentów i linki do ofert mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+). My nie mamy żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które w związku z tym przesyłane są do serwerów tych oferentów lub operatorów platform mediów społecznościowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, czy przestrzegają one ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Co się dzieje z moimi danymi w VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. i/lub VSB Holding GmbH?

Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone i wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w celu negocjowania umów, lub w przypadku już istniejących kontaktów handlowych w celu wypełniania naszych obowiązków wynikających z zawartych umów. Przetwarzanie danych ograniczamy do informacji, które są niezbędne do tego celu. Kiedy Państwa dane przestają już być potrzebne do realizacji tych celów, są regularnie usuwane, chyba że muszą być dalej przechowywane przez określony czas na podstawie przepisów prawa handlowego lub podatkowego albo w celach dowodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia terminów. 

Państwa dane są przetwarzane w Niemczech. Jeśli nawiążą Państwo kontakt z jednym z naszych zagranicznych biur, przetwarzanie danych w ustawowo określonych ramach będzie się odbywać także za granicą – na terenie UE lub poza nią. 

Dane nie są przesyłane do osób trzecich, chyba że na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych będziemy zobowiązani do ich przekazania instytucjom państwowym lub jeśli Państwo wyraźnie wyrażą na to swoją zgodę.  

3. Jak bezpieczne są moje dane w VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. i/lub VSB Holding GmbH?

Za pomocą wszelkich będących do naszej dyspozycji środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczamy Państwa dane przed niedopuszczalnym dostępem, utratą i ich zmianą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym w tym zakresie. Nasi pracownicy zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania ochrony danych. Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie, np. za pomocą poczty elektronicznej posiada luki w zakresie bezpieczeństwa, tak że nie można zagwarantować pełnej ochrony danych przed dostępem osób niepowołanych.

4. Jakie prawa przysługują mi jako osobie, której to dotyczy?

Mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do wnioskowania i otrzymania bezpłatnej informacji o tym, czy i które Państwa dane osobowe oraz w jakim celu zostały zapisane w VSB;
 • zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do sprostowania albo uzupełnienia danych nieprawidłowych lub niekompletnych; 
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do odwołania w każdym czasie udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość;
 • zgodnie z art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
 • zgodnie z art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • w określonych przypadkach w ramach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do żądania usunięcia danych – zwłaszcza, jeśli dane nie są już potrzebne do przewidzianych celów lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub jeśli odwołali Państwo swoją zgodę zgodnie z powyższym punktem (c) albo wnieśli sprzeciw zgodnie z powyższym punktem (d); 
 • do zażądania na określonych warunkach ograniczenia danych zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli ich usunięcie jest niemożliwe lub obowiązek usunięcia jest przedmiotem sporu;
 • do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tzn. mogą Państwo dostarczone nam przez siebie swoje dane otrzymać w popularnym odczytywalnym komputerowo formacie i ewentualnie przesyłać je do innych podmiotów;
 • zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych.

5. Do kogo mogę się zwrócić w razie pytań lub w przypadku dochodzenia moich praw?

Dane kontaktowe Administratora: 

VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296119, NIP: 7792326323, REGON: 300739575. Wysokość kapitału zakładowego 310 000,00 zł. tel.: +48 71 3716 201, email: biuro@vsb.energy

i/lub

VSB Holding GmbH, VSB Neue Energien Deutschland GmbH, Schweizer Straße 3 a, 01069 Dresden, tel. +49 351 21183 400, fax +49 351 21183 44, e-mail: info@vsb.energy 

Jeśli będą Państwo mieli pytania odnośnie do przetwarzania swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mogą się Państwo zwrócić do Wiesława Lechowicza, Inspektora ochrony danych VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres email: iod@vsb.energy lub pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony danych, VSB Energie Odnawialne Polska Sp. z o.o., ul. Legnicka 48E, 52-202 Wrocław.

Osoba do kontaktu Inspektor Ochrony Danych

Wiesław Lechowicz
Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@vsb.energy

Energia dla Ciebie