Uusiutuvan energian hankkeet

Intohimona uusiutuva energia

Intohimomme uusiutuvaa energia
kohtaan ajaa meidät löytämään
uusia ratkaisuja, jotka vastaavat
asiakkaidemme toiveisiin parhaalla
mahdollisella tavalla.

Uusiutuvan energian hankkeiden kehittäminen

Kaikissa uusiutuvan energian hankkeissamme laatu on tärkein tavoitteemme – pyrimme parhaaseen mahdolliseen projektijohtoon, korkealaatuisiin komponentteihin ja erinomaisiin yhteistyötahoihin.

Suunnitellessamme ja kehittäessämme haasteellisia tuuli-, aurinko- ja hybridivoimahankkeita luotamme paikallisten yhteistyökumppaneidemme osaamiseen. Läheinen yhteistyö on avainasemassa hankkeidemme onnistumisessa.

Seppo Tallgren, toimitusjohtaja

Maanomistajille

VSB tarjoaa moninaisia yhteistyömahdollisuuksia - voit vaikuttaa alueesi suunnanmuutokseen energiantuotannossa ratkaisevalla tavalla ja olla osa suurempaa muutosta.  Osallistumalla tuulipuistohankkeeseen varmistat pitkäaikaiset vuokratulot. Yhteistyössä kehitämme ympäristöystävällistä ja vastuullista energiantuotantoa. Ota yhteyttä!

 

Ilmaston lämpeneminen

Napaseutujen ja jäätiköiden sulaminen kiihtyy, merenpinta nousee ja äärimmäiset sääilmiöt kuten kuivuus ja tulvat yleistyvät. Nämä kaikki liittyvät suoraan ilmaston lämpenemiseen. Lisätietoja

Ilmaston lämpeneminen tarkoittaa keskilämpötilojen nousua, joka aiheutuu teollisen hiilidioksidin vapautumisesta ilmakehään.

195 maata hyväksyi kaikkien aikojen ensimmäisen yleismaailmallisen, oikeudellisesti sitovan ilmastosopimuksen Pariisin ilmastokokouksessa joulukuussa 2015. Lisätietoja

Sopimuksessa asetetaan globaali toimintasuunnitelma maailman raiteilleen saamiseksi ja vaarallisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi rajaamalla ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen celsiusasteeseen. Lisätietoja

Tämä saavutetaan vähentämällä hiilidioksidipäästöjä energiantuotannossa, teollisuudessa, lämmityksessä ja liikenteessä. Lisätietoja

Energiantuotannossa tämä tarkoittaa, että turvetta, puuta, hiiltä, kaasua ja öljytuotteita ei käytetä polttoaineena. Lisätietoja

Maailman väestö kasvaa, samoin sähkön kysyntä. Tuulivoimaa pidetään tehokkaimpana ja kannattavimpana vaihtoehtona vastaamaan kasvavaan kysyntään fossiilisten polttoaineiden poistuessa käytöstä. Lisätietoja

Tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen

Tuulivoima on puhdasta ja turvallista: se ei tuota päästöjä ilmakehään, maahan tai veteen, eikä kuluta vesivaroja. Lisätietoja

Tuulivoima on edullinen energiamuoto: tuuli on ilmainen ja loputon raaka-aine eikä muuttuvia kustannuksia juuri ole.

Tuulivoima tuo kunnille investointeja, verotuloja ja imagohyötyä avaten samalla mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämälle. Lisätietoja

Tuulivoima parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja vähentää tuontienergian tarvetta. Lisätietoja

Tuulivoimatuotanto laskee sähkön hintaa: tuulienergian hinta on hyvin matala, kun huomioidaan myös epäsuorat kustannukset. 

Tuulivoima on nopeasti käyttöönotettava energialähde.

Yksi 6 MW:n tuulivoimala kattaa noin 5 500 kotitalouden sähköntarpeen. Samalla vältytään 15 000 tonnin hiilidioksidipäästöltä.

Tuulivoimalat tuottavat 40–70 kertaa enemmän sähköä kuin kuluu niiden valmistukseen, kuljetukseen, rakentamiseen ja purkamiseen. Lisätietoja

Aurinkovoimaa mahtuu yhteen hehtaariin alueesta riippuen noin 0.8 MWp kapasiteetin verran. Suomessa 1 MWp aurinkovoimaa voi tuottaa vuodessa noin 850–1050 MWh/MWp energiaa. Yksi hehtaari aurinkovoimaa tuottaa siis noin 700–840 MWh energiaa. 6 MW tehoinen tuulivoimala tuottaa noin 20 000 MWh sähköä vuodessa. Saman sähkömäärä tuottamiseen aurinkoenergialla tarvitaan noin 20–30 hehtaarin kokoinen aurinkovoimala.

Sijaintipaikan tarkka valinta

Etsittäessä sopivaa tuulivoimalan paikkaa harkitsemme jokaista kohdetta tarkkojen kriteerien mukaan. Mahdollisten sijaintipaikkojen suhteen arvioimme laajasti alueen soveltuvuuden, tuulipotentiaalin ja taloudellisuuden. Maa-alueiden arvioinnissa otamme huomioon myös luonnonsuojelulliset ja infrastruktuuriin liittyvät edellytykset. Kaikki kriteerit täyttävä paikka luo win-win-tilanteen hankkeeseen osallistuville toimijoille.

Aurinkovoimahankkeissa kriteereinä sopivalle alueelle ovat auringon säteilyn lisäksi maaperän soveltuvuus rakentamiseen, etäisyys 
sähköverkkoon sekä alueen luonto- ja suojeluarvot. Aurinkovoiman rakentamisessa pyritään hyödyntämään tasaisia, maaperältään hyväpohjaisia alueita, joilla puuston kaataminen voidaan minimoida. Tällaisia aurinkoenergialle soveltuvia alueita voivat esimerkiksi olla käytöstä poistuneet turvetuotantoalueet ja pellot sekä joutomaat.

Tuuli- ja aurinkopuistojen suunnittelu

Ympäristönsuojeluun, rakennusmääräyksiin ja lupamenettelyihin liittyvät lait ohjaavat tiukasti tuulipuistojen hankekehitystä. Lisätietoja

Tuulipuiston infrastruktuuri vaatii suhteellisen vähän pinta-alaa, joten esimerkiksi metsänhoitoa voidaan harjoittaa normaalisti.

Aurinkovoimahankkeen luvitusprosessi riippuu hankkeen kokoluokasta, sijainnista ja kunnasta, sillä valtakunnallista ohjeistusta aurinkovoimalan kehittämiseen ei toistaiseksi ole. Yleisimmin aurinkovoimahankkeet toteutetaan suunnittelutarveratkaisuina, jolloin ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA) ei vaadita. Luontoselvityksiä kuitenkin tehdään tukemaan suunnittelutarveratkaisuhakemusta. Selvitysten laajuus riippuu hankkeen laajuudesta ja sen mahdollisista yhteisvaikutuksista alueen muiden hankkeiden kanssa. 

Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tuuli-, aurinko- tai hybridipuiston suunnittelusta, rakentamisesta tai kaupallisesta toiminnasta.

Ammattitaitoinen projektisuunnittelu

Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti suunnitellun ja ympäristöystävällisen uusiutuvan energian hankkeen aikaansaamiseksi VSB hyödyntää yhteistyöverkostoaan, nykyaikaisia mittausmenetelmiä ja asiantuntijalausuntoja.

VSB huolehtii kaikissa suunnittelun vaiheissa mahdollisen voimala-alueen arvioimisesta luonnonsuojelun näkökulmasta. Pitkäaikaisten analyysien perusteella saamme kattavia tuloksia alueen eläinlajeista ja niiden elinympäristöistä. Tärkeä osa suunnittelua on myös hankkeen liittäminen sähköverkkoon ja tarvittavien liityntäreittien suunnittelu.

Menestyksekäs toteuttaminen

Kun yksityiskohtainen suunnitelma on valmis, hanke siirtyy hallinnolliseen hyväksymisvaiheeseen. Laadimme viranomaisten vaatiman aineiston, joka kattaa erilaiset analyysit, selvitykset, rakennussuunnitelmat sekä maisemanhoidolliset toimenpiteet – ja toimitamme sen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kun ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja kaavoitusprosessi on valmis ja rakennusluvat lainvoimaiset, hanke on valmis toteutettavaksi. Ennen rakentamistöiden aloittamista varmistetaan mahdolliset sähkönmyyntisopimukset (PPA). Tarvittavan infrastruktuurin rakentamisen ja voimaloiden pystyttämisen jälkeen sähköntuotanto voi alkaa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys

Voimalateknologia on kehittynyt hyvin paljon viimeisen 15 vuoden aikana: voimalat ovat entistä tehokkaampia ja niiden äänihaitat ovat vähentyneet. VSB:n vuosia jatkunut yhteistyö tunnettujen laitevalmistajien kanssa takaa korkeiden laatuvaatimusten mukaisen, luotettavan ja helppohoitoisen tuulivoimaloiden käytön. Vuonna 2020 Suomen viisi parasta tuulipuistoa tuottivat sähköä jopa 40-47 prosentin hyötysuhteella.

Mistä aurinkovoimala koostuu

Aurinkovoimala koostuu aurinkopaneeleista, paneelitelineistä, kaapeloinnista ja muusta tarvittavasta infrastruktuurista. Aurinkovoimalassa on paneeleita käytetystä pinta-alasta riippuen tuhansista satoihin tuhansiin. Paneelit asennetaan telineisiin ja yksittäisessä telineessä on yleensä 40–80 aurinkopaneelia. 

Tällä hetkellä pääasiallinen aurinkopaneelitekniikka on yksikiteinen piikidepaneeli. Tekniikasta riippuen paneeli pystyy parhaimmillaan hyödyntämään siihen osuvasta auringon säteilystä noin 22 %. Paneeli voi olla myös kaksipuoleinen, jolloin se pystyy ottamaan säteilyä vastaan paneelin molemmilta puolilta. Aurinkopaneeliteknologia kehittyy tällä hetkellä huimaa vauhtia ja tulevaisuudessa käytössä on todennäköisesti nykyistä huomattavasti tehokkaampia paneeleja.

Hybridiprojekti

Hybridiprojektilla tarkoitetaan hanketta, jossa samalle alueelle rakennetaan tuuli- ja aurinkovoimaa. Tästä saadaan useita hyötyjä: alueen energiantuotanto on tasaisempaa, koska yleensä auringon paistaessa tuulee vähemmän ja päin vastoin. Lisäksi aurinkoenergiaa tuotetaan enemmän kesäaikaan ja tuulienergiaa talviaikaan. 

Yhdistämällä aurinko- ja tuulivoimaa voidaan käyttää samaa liityntäjohtoa ja vähentää verkon rakentamisesta aiheutuvia haittoja.

Tietoa käynnissä olevista rakennus- ja suunnitteluhankkeista

energy for you