Έργο Ardouval

Ardouval

Normandie, France

  • 5 φωτοβολταϊκά πάνελ
  • Nordex N90
  • 12,5 MW Συνολική ισχύς
  • Έναρξη λειτουργίας 2013
  • Κατασκευή
Για να παραλείψετε τον παρακάτω χάρτη Google

energy for you