Yksityiskohta

Tietoa verotuksesta

Ajankohtaista  / Oulu /  14.07.2020

Verotukseen liittyen olemme keränneet useimmiten kysyttyihin kysymyksiin lyhyet vastaukset osoitteesta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48501/tuulivoimalaitosten-ja-niiden-rakennuspaikkojen-k%C3%A4sittely-verotuksessa2/

Oheisesta nettiosoitteesta löytyy myös tarkempaa lisätietoa aiheeseen liittyen. Verottaja tulee päivittämään ohjeistustaan liittyen tuulivoimala-alueiden kiinteistöverotukseen syyskuussa 2020, joten ajankohtaisin tieto löytyy aina yllä olevasta nettiosoitteesta.

 

Kiinteistövero

Kun maanomistaja vuokraa omistamastaan maatalous- tai metsämaasta alueen tuulivoimalan tai useiden tuulivoimaloiden sijoittamiseksi alueelle, hallintaoikeus maahan siirtyy vuokralaiselle, eli tuulivoimayhtiölle. Maa-alueen käyttötarkoitus katsotaan muuttuvan siinä vaiheessa, kun rakennuspaikalla aloitetaan tuulivoimalaitoksen rakennustyöt. Rakennuspaikka tulee tällöin kiinteistöveron piiriin. Kuitenkaan hankkeen suunnitteluvaiheessa tehty maanvuokrasopimus ei vielä aiheuta maapohjan siirtymistä kiinteistöveron piiriin. (Vero, 2019.)

Kiinteistövero tulee maapohjan omistajan maksettavaksi, ja rakennelman, eli tässä tapauksessa esimerkiksi tuulivoimalan osalta, vero tulee vuokralaisen maksettavaksi. Tällä hetkellä maapohjasta ei ole erikseen kiinteistöveroa, mutta jos maapohjalle määrätään myöhemmässä vaiheessa kiinteistövero, meistä johtuvista syistä, me myös korvaamme sen maapohjan omistajalle. (Vero, 2019.)
 

Maanvuokra

“Tuulivoimalan rakennuspaikasta saatu vuokratulo verotetaan tilanteesta riippuen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL, 24.6.1968/360), maatilatalouden tuloverolain (MVL, 15.12.1967/543) tai tuloverolain (TVL, 15.12.1967/543) mukaan. (Vero, 2019.)
Verovelvollisen harjoittama liike- ja ammattitoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen (EVL 2 §).” (Vero, 2019.) Maanvuokrasta saatujen tulojen verotukseen ei ole yleispätevää ohjetta, vaan verotuksen laatu on riippuvaista verovelvollisen harjoittamasta liike- ja ammattitoiminnasta. (Vero, 2019.)
 

Korvaukset

Sopimuksen mukaan maapohjan omistajalle saatetaan maksaa käyttökorvauksia, tai muita harjoitettavaan toimintaan sidottuja korvauksia. Tällaiset korvauksista saatavat tulot katsotaan myös maanvuokraukseen rinnasteiseksi vuokratuloksi, eli niiden verotus toimii samalla tavalla, kuin maanvuokrasta saatavan tulon verotus. (Vero, 2019.)
 

Tuulivoimalaitoksen purkamisen jälkeen

Maanvuokrasopimuksen päättyessä, kun kaikki maanpäällinen infrastruktuuri on purettu, ja maanpinta on luonnonmukaisesti maisemoitu, tai palautettu tilaan, joka ei häiritse maanviljelyä tai metsätaloustoimintaa, maapohja ei enää kuulu kiinteistöverotuksen piiriin. (Vero, 2019.)

energy for you